Österreich
Secure Your Business
 

poslanie

 

1. Všeobecne

CIS je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti certifikácie systémov riadenia a certifikácie osôb. V oboch oblastiach činnosti je CIS akreditovaná rakúskym Spolkovým ministerstvom hospodárstva, rodiny a mládeže ako certifikačný orgán. Certifikácia systémov riadenia je vykonávaná výlučne za použitia medzinárodných noriem (ISO), v oblasti certifikácie osôb sa ako základ pre certifikáciu aplikujú uznávané normatívne dokumenty. Podľa spoločnosť CIS hodnotu certifikácie charakterizujú tieto predpoklady:

  • aplikovanie medzinárodné uznávaných pravidiel a techník, ako napríklad noriem ISO

  • akreditácia zo strany kompetentného akreditačného orgánu

  • nižšie popísané zásady

2. Nestrannosť

CIS je samostatná spoločnosť v ktorej nemá účasť žiadna organizácia. Vďaka tejto skutočnosti je CIS nezávislá pri definovaní svojej politiky, svojom jednaní a svojich rozhodnutiach a teda zaviazaná len svojim zákazníkom.

Poskytovanie služieb klientom CIS prebieha bez vplyvu a nezávisle od poradenských organizácií, konkurenčných spoločností alebo iných vplývových a záujmových skupín. CIS usiloval o akreditáciu certifikačného orgánu pre systémy manažérstva a osôb z presvedčenia, že sprostredkované vedomosti a potvrdenie odbornosti jednotlivých spoločností a osôb pôsobiacich v spoločnostiach je pre zavedenie a zachovanie systému manažérstva základným prvkom a pôsobí dlhodobo. 

 

3. Odbornosť

CIS sa zameriava na spektrum služieb v oblasti certifikácie systémov manažérstva informačnej bezpečnosti a manažérstva IT služieb. Špecifické odborné znalosti a skúsenosti vnášajú auditori CIS priamo v rámci priebehu certifikácie. Doplnkové služby v oblasti poradenstva prekračujú tento rámec a nie sú z dôvodu nestrannosti poskytované.  

 

4. Zodpovednosť
Spoločnosť CIS si je vedomá skutočnosti, že každý audit môže mať len charakter náhodnej skúšky. Aby bolo napriek tomu možné vykonať nezávislé rozhodnutie o splnení požiadaviek na certifikáciu, je dôležité najmä obsiahle a transparentné podávanie správ z auditu. 

 

5. Otvorenosť
CIS zverejňuje všetky účelné informácie, ktoré sa týkajú certifikácie a niesú dôverné, na svojich webových  stránkach.

 

6. Dôveryhodnosť
Všetky osoby jednajúce v mene CIS sú prostredníctvom príslušných dohôd zaviazané ku striktnému dôvernému nakladaniu so skutočnosťami alebo informáciami / dokumentmi, s ktorými sa zoznámia.


 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C