Österreich
Secure Your Business
 

manažér informačnej bezpečnosti

 

Skúška Manažér informačnej bezpečnosti


Obsah

Skúška zahŕňa všetky tri moduly kurzov Manažér informačnej bezpečnosti:

  • ISMS štandardy ISO 27001 aISO 27002

  • Základy psychológie pre manažora informačnej bezpečnosti

  • Právne základy pre manažora informačnej bezpečnosti

Pripustenie ku skúške 

Podmienky pre pripustenie ku skúške sú uvedené v popise každého kurzu. Uchádzač musí podať prísomnú žiadosť o skúšku, pričom je povinný doložiť splnenie podmienok pre pripustenie ku skúške. Ak je uchudzač absolventom kurzu CIS, vzdelávanie mu je automacky uznané, pokiaľ spĺňa podmienku minimálne 80 % účastni na vzdelávacej akcii.

 

Ak chce uchádzač o certifikát nechat započítať iné školenia a kurzy, musi písomne požiadať o porovnanie týchto kurzov s certifikačným programom. K žiadosti je nutné priložiť popis absolvovaných kurzov vrátane  porovnania s požiadavkami certifikačného programu. O konkretny prehlad požiadavkov je možné požiadať u príslušného certifikačného orgánu.

 

Za účelom preverenia certifikačných programov a aktuálnosti referencií predloženych uchádzačom o certifikát bude vykonaná kvalifikačná previerka.. Tá sa skladá z ústnych odborných pohovorov v dĺžke 30 až 60 minút a vykonáva ju nás hodnotitel.

 

Spôsob vykonávania skúšky

1-hodinová písomná skúška (multiple choice)

 

Certifikát

Na základe uspešne zloženej skúšky bude účastníkom vystavný Certifikát Manažér informačnej bezpenčosti

 

Doba platnosti certifikátu

3 roky

 

Kritéria pre predĺženie platnosti certifikátov

  • doloženie 3-ročných pracovných skúsenosti v oblasti riadenia bezpečnosti informácií

  • do troch rokov od vystavení certifikátu účasť na CIS obnovovacom seminári

 

 

 

<<< Právne základy pre manažéra IS

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C