Österreich
Secure Your Business
 

RADA KUrzov CIS manaŽér informačnej bezpČnosti

 

Modul 3 - Právne základy pre manažéra informačnej bezpečnosti


Identifikácia a plnenie právnych požiadaviek

  

 

Prehľad


Dôležitý prvok v oblasti informačnej bezpečnosti tvorí zákony upravujúce ochranu dát. V rámci tohoto jednodenného seminára sa budeme zaoberať štyrmi hlavnými témami:

 

  • Ochrana a bezpečnost dát

           Tento blok predstavuje dáta a údaje, ktoré je potrebné chrániť, cestách ich pouzívaní a utajení. 

           Ďalej sa zameriame na práva dotknutých osôb, sankcie a náhradu škody.

  • Právo hodpodárskej súťaže

            Táto časť hovorí o zásadách e-mailovej reklamy, internetových linkoch, ochrane značiek a       

            zákázanych reklamnych praktikach.

  • E-Commerce

           Táto kapitola sa zaoberá smernicou o elektornickom obchodovaní, uzatváraním zmlúv na diaľku a

           zákonom o elektronickom podpise.

  • Autorské práva, názvy domén

           Posledná časť sa venuje ochranným známkam,menám a značkám.

 

Cieľ seminára

Učastníci poznajú zákony dôležité pre oblasť informačnej bezpečnosti a dokážu ich uplaťnovať v praxi.Orientujú sa v základnych právnych rámcoch a sú vďaka tomu kompetentnými partnermi prizvaných právnych poradcov

 

Dĺžka

1 deň

 

 

 

 

<<< Základy psychológie pre manazéra IS

Skúška manažér IS >>>


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C