Österreich
Secure Your Business
 

INTERNÝ AUDÍTOR INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

PRISPEJTE K EFEKTÍVNEJŠEJ OCHRANE INFORMÁCIÍ VO VAŠEJ ORIANIZÁCII

 

Kurz Interný audítor ISMS je odborný kurz pripravený skúsenými audítormi, ktorého obsahom je problematika vykonávania interných auditov ISMS v organizáciách v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 27001. Účastníkom kurzu sa môže stať každý, kto sa chce zoznámiť s problematikou vykonávania interných auditov SMIB, kto chce pôsobiť ako interný audítor ISMS alebo ten kto riadi problematiku interných auditov v organizácii. Absolvovaním kurzu účastník získa potrebnú kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov SMIB, doloženú certifikátom.  

 

Účastník kurzu sa zoznámi s problematikou vykonávania interných auditov, tak ako ich popisuje ISO 19011, získa znalosti a schopnosti nevyhnutné pre činnosť interného audítora a zoznámi sa s požiadavkami normy ISO 27001 na systém manažérstva informačnej bezpečnosti z pohľadu interného audítora ISMS. Absolvent bude schopný efektívne vykonávať interné audity ISMS organizácie, spracovávať potrebnou dokumentáciu , vrátane tvorby výstupnej správy a rozhodnutím o naplnení kritérií interného auditu. Absolvent získa znalosti a schopnosti pre auditovanie ISMS organizácie a zvýšením svojej odbornosti prispeje k efektivnejšej ochrane informácií v organizácií.

globe_is2580182Medium 

Predpokladom pre účasť na kurze sú základné znalosti problematiky bezpečnosti informácií z pohľadu normy ISO 27001 (terminológia, obsah normy) Výhodou je základná znalosť problematiky  auditov systémov (ISO 19011).

 

Kurz je vedený skúseným lektormi a audítormi, ktorí v priebehu kurzu odovzdávajú účastníkom kurzu svoje praktické skúsenosti s internými i certifikačnými auditmi ISMS.

Vzhľadom k forme kurzu je možné po jeho absolvovaní a úspešnom zložení záverečnej skúšky získať uznávaný certifikát "Interný Audítor ISMS" V súlade s internými pravidlami CIS má tento certifikát obmedzenú platnosť na tri roky. Platnosť certifikátu je možné predĺžiť pomocou krátkeho aktualizačného seminára. 

 

Obsah kurzu:   

  • Požiadavky na vykonávanie auditov z pohľadu ISO 19011, interné audity ISMS - naplnenie;; požiadaviek normy ISO 27001, praktický príklad prípravy, vedenia a uzavretia interného auditu ISMS;
  • Psychológia správania sa interného audítora, komunikačné schopnosti, etika audítora;
  • Záverečná skúška. 

Dĺžka seminára:

2 dny, 09:00 - 17:00

 

 

 

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C