Österreich
Secure Your Business
 

Auditor informačnej bezpečnosti

Skúška Auditor IS

 

Obsah skúšky
Obsah skúšky je tvorený otázkami z oboch modulov kurzu Auditor informačnej bezpečnosti:

  • Základy psychológie pre Auditorov IS
  • Techniky auditov

Pripustenie ku skúške

Podmienky pre pripustenie ku skúške sú uvedené v popise každého kurzu. Uchádzač musí podať písomnú žiadosť o skúšku, pričom je povinný doložiť splnenie požiadaviek pre pripustenie ku skúške. Ak je uchádzač absolventom kurzu CIS, vzdelávanie mu je automaticky uznané, pokiaľ spĺňa podmienku minimálne 80% účasti na vzdelávacej akcii.

 

Ak chce uchádzač o certifikát nechať započítať iné školenia a kurzy, musí písomne požiadať o porovnanie týchto kurzov s certifikačným programom. K žiadosti je nutné priložiť popis absolvovaných kurzov vrátane porovnania s požiadavkami certifikačného programu. O konkrétny prehľad požiadaviek je možné zažiadať u príslušného certifikačného orgánu.

 

Za účelom preverenia certifikačného programu a aktuálnosti referencii predložených uchádzačom o certifikát bude vykonaná kvalifikačná previerka. Tá sa skladá z ústnych odborných pohovorov v dĺžke 30 až 60 minút a vykonáva ju náš hodnotiteľ. 

 

 

Predpoklady pre skúšku

  • technická vstupná skúška,
  • účasť vo vyššie uvedených kurzoch CIS,
  • platný certifikát CIS "Manažér IS",
  • doklad o štvorročnej profesijnej praxe, z toho dva roky v oblasti informačnej bezpečnosti a 
  • 4 realizované/sprevádzané audity IS.

 

Realizacia skúšky

Písomná skúška (multiple choice) trvá 1 hodinu

 

 

Certifikát

Pre úspešné zloženie skúšky obdrží absolvent certifikát CIS "Auditor informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001". V prípade chybajúcej praxe či jeho potvrdenia,taktom s dodatkom "kandidát".

 

 

Doba platnosti certifikátu

3 roky

 

 

Kritéria pre predĺženie

  • doklad o 3 rokoch praxe v oblasti managementu informačnej bezpečnosti
  • doklad o praxi v priebehu predchádzajúceho obdovia, nutné je doložiť min. 4 úplné audity systému managementu informačnej bezpečnosti o celkovom rozsahu min. 20 dní auditu (vrátane prípravy a následného spracovania) a
  • účasť na CIS obnovovacom seminári do troch rokov od vystavení certifikátu.


 

 

<<< Techniky auditov

 


 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C